สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรควนขนุน

สถานีตำรวจภูธรควนขนุน

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๒๒ หมู่ที่  ๕  ถนนควนขนุน -ทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ ๒๖๓  ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด ๔๔,๓๔๑ คน พิกัด PJ ๑๑๔๕๕๑

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรควนขนุน

จากการค้นคว้าความเป็นมาพอสังเขป สถานีตำรวจภูธรควนขนุน  เริ่มสร้างก่อนสงครามโลก ครั้งที่ ๑  คนปลูกสร้างโรงพักควนขนุน คนแรก คือ  พันตำรวจโท พระยาพิเชษฐ์  ซึ่งไม่ได้ระบุ นามสกุล สร้างอาคารไม้หลังคามุงด้วยจาก โดยซื้อที่ดินจาก นายรัง  ไม่ทราบนามสกุล ในราคา ๗ บาท  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๔๖๗ มีเนื้อที่ ๒ ไร่  ต่อมา  ปี พ.ศ. ๒๔๗๕  จ่าสิบตำรวจ อาคม  ปัญจเทพ  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโรงพักควนขนุน ในสมัยนั้นได้สร้างห้องขังผู้ต้องหา  แต่หลังคามุงด้วย จาก ฝาผนังไม้  ผู้ต้องหาล่ามด้วยโซ่เส้นใหญ่  ในสมัยนั้นยานพาหนะ ใช้ม้า เป็นยานพาหนะ มีอยู่ จำนวน  ๒ ตัว ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๔๗๘  จ่าสิบตำรวจ มณี  อินทร์ฤทธิ์  ซึ่งดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าโรงพัก ได้ปลูกสร้างโรงพักใหม่เป็นอาคาร ๒ ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องปูน จนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๙ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ ยกฐานะ ของ โรงพักควนขนุน กรมตำรวจได้แต่งตั้ง ร้อยตำรวจโท หม่อมราชวงศ์ สอ้าน วัลดาวัลย์  เป็นผู้กองคนแรก ต่อมากรมตำรวจได้เปลี่ยนระเบียบงานราชการ ยกฐานะหัวหน้าโรงพักเป็นสารวัตรใหญ่ จนกระทั่ง มาถึง  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  พันตำรวจโท จรัญ  บุญญา  เป็นสารวัตรใหญ่ กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณ  ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ของสถานีใหม่  เป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ที่เห็นอยู่ปัจจุบันใน ปี พ.ศ.๒๕๓๖  ยกฐานะหัวหน้าโรงพักจากสารวัตรใหญ่  เป็นรองผู้กำกับการ (หัวหน้าสถานี)  ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๕  ยกฐานะหัวหน้าสถานีจาก  รองผู้กำกับการ เป็นผู้กำกับการ

                                                                   ภูมิประเทศ

          อาณาเขต
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร ทะเลน้อย 
    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
  - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุน
    จังหวัดพัทลุง

  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรนาขยาดฯ  และ
    ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต

        ลักษณะภูมิประเทศ   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่นา

         การคมนาคม    มีทางเดียวคือ ทางบก แบ่งได้  ๒   ทาง

๑.ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (ถนนสายเอเชีย) ตัดผ่าน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๔๘สายควนขนุน -ทะเลน้อย ซึ่งได้แยกจากถนนสายเอเชีย ที่บ้านหัวถนน (เรียกว่าสี่แยกโพธิ์ทอง)  หมู่ที่  ๑๐ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปยังตำบลทะเลน้อยฯ ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรควนขนุน หรือ ทางหลวงแผ่นดิน สายควนขนุน -ไสยวน ซึ่งได้แยกจากถนนสายเอเชียที่ บ้านไสยวน (เรียกว่าสี่แยกไสยวน) หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุนฯ การเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรควนขนุน   จากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไปทางรถยนต์ ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ (ถนนสายเอเชีย)ไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย ควนขนุน - ทะเลน้อย  ระยะทาง ๑๕  กม.หากเลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนสายควนขนุน –ไสยวน  ระยะทาง  ๑๕  กม.

๒.ทางรถไฟ  มีถนนรถไฟตัดผ่าน  มีสถานีรถไฟอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรควนขนุน จำนวน ๒ แห่งคือ สถานีรถไฟบ้านปากคลอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และสถานีรถไฟแหลมโตนด  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๒  ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุนฯ

การเดินทางไป สถานีตำรวจภูธรควนขนุน ทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านปากคลอง ฯ และเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย ควนขนุน – ทะเลน้อย  ระยะทาง  ๗  กม  หากลงรถไฟที่สถานีรถไฟแหลมโตนดฯ จะต้องเดินทางต่อด้วย รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ระยะทาง  ๑๕  กม.

       ลักษณะภูมิอากาศ

๑.ฤดูกาล มี  ๒  ฤดู  คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

๒.ลักษณะทั่วไปร้อนชื้น

แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีลำคลองขนาดเล็ก คลองท่าแนะ คลองตลิ่ง ชันไหลผ่านไปลงสู่ทะเลน้อย โดยคลองตลิ่งชันเป็นคลองแบ่งเขตระหว่างอำเภอควนขนุน และอำเภอป่าพะยอม

อาชีพของประชากร  ในพื้นที่ แบ่งออกเป็นดังนี้

- ทำนา  ๖๐ %

- ทำสวน  ๒๐ %

- อื่นๆ  ๒๐ %

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๑.วัฒนธรรมประเพณีการแข่งโพนชักพระ (ลากพระ)
  นิยมทำกันทั่วไปในภาคใต้ ในช่วงเดือน ๑๑ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) การลากพระมี อยู่ ๒  ลักษณะ ตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ คือ ลากพระทางบก และทางน้ำ สำหรับอำเภอควนขนุน เป็นการลากพระทางบก ซึ่งจะมีการตีโพน (กลอง) เพื่อควบคุมจังหวะใน การลากพระ ขบวนพระลากของแต่ละวัด ก็จะมีผู้ตีโพนอยู่บนขบวน และเมื่อผ่านวัดต่างๆ ก็จะมีการตีโพนท้าทายกัน ทำให้มีการแข่งขันตีโพนเกิดขึ้น

๒.ประเพณีชิงเปรต 
เป็นงานประเพณีซึ่งจัดขึ้นในเทศกาลสารทไทย ปีหนึ่งจะมีการจัดงานชิงเปรตขึ้น  ๒ ครั้ง คือในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐  และวันแรม  ๑๕ ค่ำ เดือน  ๑๐  อีกครั้งหนึ่ง ตามคติโบราณที่เชื่อกันว่า ผู้ตายไปแล้วนั้นมีจำนวนไม่น้อยไปตกนรกหมกไหม้ เพราะเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ทำบาปไว้มาก ผู้ที่ตกนรกนี้ชาวควนขนุนเรียกว่า “เปรด”ครั้นพอถึงวันแรม  ๑ ค่ำ เดือน ๑๐  ยมบาล จะปล่อยตัวเปรตเหล่านี้ออกจากนรกมาบนโลกมนุษย์ เพื่อรับเซ่นสังเวยจากญาติพี่น้องของตนเอง และจะอยู่ได้จนถึงวันแรม  ๑๕  ค่ำเดือน  ๑๐  เท่านั้น จะต้องกลับนรกในวันนี้ ด้วยคตินี้เอง ชาวควนขนุน จึงจะพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องของตน โดยจัดสำรับเครื่องคาวหวานใส่สำรับไปถวายพระ   พร้อมกับนำขนมและอาหารคาวหวานอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งไว้ตรงปากทางเข้าวัดเรียกว่า “ตั้งเปรต”พอทำบุญเสร็จก็มีการชิงเปรต คือมีการแย่งอาหารคาวหวานและขนมที่ตั้งไว้ โดยถือว่าการแย่งหรือชิงเครื่องเซ่นสังเวยเปรตบรรพบุรุษนั้นกินแล้วจะโชคดี พิธีชิงเปรตนี้จึงทำกันครั้งแรกในวันแรม  ๑ ค่ำ เดือน  ๑๐ ถือเป็นวันรับเปรตที่ขึ้นมาจากนรก และทำอีกครั้งในวันแรม  ๑๕  ค่ำ เดือน ๑๐  ถือเป็นการส่งเปรตกลับสู่นรก

                                                                     ศาสนสถาน/สถานที่ท่องเที่ยว

 - วัดเขาอ้อ, วัดดอนศาลา,วัดภูเขาทอง, วัดบ้านสวน, วัดควนปันตาราม, ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

การแบ่งการปกครอง

แผนที่ แสดงพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

         อำเภอควนขนุน   มีเนื้อที่  ๕๙๙,๗๖๔  ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๘๒,๑๒๑ คน แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๒  ตำบล  ๑๒๖  หมู่บ้าน แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรควนขนุน  จำนวน  ๗ ตำบล  ๗๘  หมู่บ้าน  ดังนี้

๑.ตำบลควนขนุน มี จำนวน  ๙ หมู่บ้าน

๒.ตำบลแหลมโตนด มี จำนวน  ๙  หมู่บ้าน

๓.ตำบลมะกอกเหนือ มี จำนวน  ๙ หมู่บ้าน

๔.ตำบลโตนดด้วน มี จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

๕.ตำบลปันแต มี จำนวน  ๑๓ หมู่บ้าน

๖.ตำบลชะมวง มี จำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน

๗.ตำบลดอนทราย มี จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน

 

มีเทศบาลตำบล   จำนวน  ๗  แห่ง   คือ เทศบาลตำบลควนขนุน  เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ,เทศบาลตำบลบ้านสวน,เทศบาลตำบลหนองพ้อ,เทศบาลตำบลดอนทราย,เทศบาลตำบลแหลมโตนด,เทศบาลตำบลโตนดด้วน

และมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง,องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำวจภูธรควนขนุน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
จังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ออกเป็น  ๓  เขตเลือกตั้ง สภ.ควนขนุนอยู่ในเขตเลือกตั้งที่  ๒  เขตเลือกตั้งที่  ๒ ประกอบด้วย อำเภอควนขนุน ๑๒ ตำบล, อำเภอป่าพะยอม  ๔ ตำบล ,อำเภอศรีบรรพต ๓ ตำบลกิ่งอำเภอศรีนครินทร์  ๓ ตำบล  และ อำเภอ  กงหรา  ๒ ตำบล

หน่วยงานในความรับผิดชอบ

มีสถานีตำรวจภูธรในปกครอง จำนวน  ๒  แห่ง ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกฐานะให้มีอำนาจสอบสวนแล้ว ดังนี้

๑.สถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุนฯ มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีอำนาจสอบสวน รับผิดชอบพื้นที่   ๓  ตำบล ดังนี้

๑.๑ ตำบลนาขยาด มี จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน

๑.๒ ตำบลพนมวังก์ มี จำนวน  ๘  หมู่บ้าน

๑.๓ ตำบลแพรกหา มี จำนวน  ๘  หมู่บ้าน

๒.สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย อำเภอควนขนุน

มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้า มีอำนาจสอบสวน รับผิดชอบพื้นที่  ๒  ตำบล ดังนี้

๒.๑. ตำบลทะเลน้อย มี จำนวน  ๙  หมู่บ้าน

๒.๒. ตำบลพนางตุง มี จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน