งานอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง พรพิมล  พลพณะนาวี
สว.อก.สภ.ควนขนุน


ร.ต.ท.หญิง เนตรนฤมนต์   ปล้องใหม่
รอง สว.อก.สภ.ควนขนุน


ว่าง

ด.ต.ธรรมนูญ  จันทร์เทพ
ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ควนขนุน
ด.ต.สามารถ  อุ่นเสียม
ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ควนขนุน
ด.ต.หญิง จิตติยากร  ศรีราชยา
ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ควนขนุน
จ.ส.ต.นภาพร  อินปาน
ผบ.หมู่ (ธร.)สภ.ควนขนุน