นโยบายการบริหารราชการ
พลตำรวจเอก สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวิสัยทัศน์

พิทักษ์ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   เป็นที่รักของประชาชน

 

           นโยบายการบริหารราชการ

                  ๑.ปกป้อง  เทิดทูน  และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

                 ๒.รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

                 ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

                 ๔.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                 ๕.พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต

                 และทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง


                 ๖.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

                 ๗.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี  และเป็นที่รักของประชาชน

                 ๘.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน