การประกันตัวผู้ต้องหา  

ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วยคือ

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
2.2 โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก ) ซึ่ง เจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวน เชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ให้ไว้สัญญาประกัน
2.4 พันธบัตรรัฐบาล
2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนใน กรณีที่ผิดสัญญาประกัน
3.ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดง การอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

 วิธีการปฏิบัติ

1.ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหาพบและยื่นคำร้องต่อ พนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม 2.หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 3.เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4.เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง
5.หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตรหรือสารวัตร หัวหน้างานคนใดคนหนึ่งทราบทันที
6.ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่ะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้โดยจะพิจารณาถึง
6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
6.3 พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว มีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
7.หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ก็จะนำัสัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้
  เป็นหลักฐาน
8.หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป


   การใช้บุคคลเป็นประกัน

         คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
  บุคคลวงเงินประกัน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือ
  พันตำรวจตรี
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภาจังหวัด
- สมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- กรรมการสุขาภิบาล
- กำนัน ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาทบุคคล วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอกนาวาอากาศเอก
  หรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล
  วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน - ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือ พันตำรวจเอกที่ได้รับ  อัตราเงินเดือนพันเอก
  (พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก- (พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล   วงเงินประกัน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสอง
   แสนบาท
- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
- ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะระดับอัตราเงินเดือนหรือภาระผูกพันอื่นใดอาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้น
   สังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ รับอนุญาตให้ประกัน
- กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักระกันยังไม่เป็นการพียงพอให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  ไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

    การขอถอนหลักทรัพย์

นายประกันจะต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาประกันตัว ผู้ต้องหามาตรวจสอบผลคดีเสียก่อน ถ้าผลคดีเสร็จสิ้นก็มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของนายประกันมาแสดงด้วย กรณีนายประกันไม่สามารถมาขอถอนหรือรับหลักฐานด้วยตนเองได้ ก็ให้ทำใบมอบฉันทะแล้วนำมาแสดงด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน

หมายเหตุ  เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยราชการต่างๆท่านควรมีหลักฐานดังต่อไปนี้ ติดประจำตัวไว้เสมอคือ

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

   การกำหนดจำนวนเงินในสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาลำดับที่ ข้อหา หรือ ฐานความผิด เงินสด (ขั้นต่ำ) ราคาประเมิน
  หลักทรัพย์ (ขั้นต่ำ) ประมวลกฎหมายอาญา

1.ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  60,000 130,000
2.แจ้งความเท็จ 40,000 70,000
3.ฟ้องเท็จ 60,000 80,000
4.เบิกความเท็จ 40,000 70,000
5.หมิ่นประมาท 30,000 60,000
6.เพลิงไหม้ 170,000 250,000
7.ทำลายเอกสาร 30,000 60,000
8.ปลอมเอกสารธรรมดาหรือเอกสารสิทธิ 70,000 150,000
9.ปลอมเอกสารราชการ 80,000 150,000
10.ปลอมเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ 90,000 180,000
11.โทรมหญิง 200,000 400,000
12.อนาจาร 50,000 120,000
13.ธุระจัดหาหญิง 200,000 400,000
14.พรากผู้เยาว์ 80,000 160,000
15.พรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร 100,000 200,000
16.ฆ่าผู้อื่น 200,000 400,000
17.ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 100,000 200,000
18.พยายามฆ่าผู้อื่น 80,000 150,000
19.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ขับรถส่วนบุคคล) 80,000 150,000
20.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ขับรถบรรทุก , รับจ้าง) 120,000 200,000
21.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ตายหมู่ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป) 150,000 300,000
22.ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส 80,000 160,000
23.ทำร้ายร่างกาย 10,000 50,000
24.ลักทรัพย์ 50,000 100,000
25.วิ่งราวทรัพย์ หรือลักทรัพย์ตั้งแต่ 2 อนุมาตราขึ้นไป 80,000 160,000
26.ลักทรัพย์เป็นแก๊งมิจฉาชีพ 100,000 200,000
27.ชิงทรัพย์ 100,000 200,000
28.ชิงทรัพย์มีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ 150,000 300,000
29.ชิงทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์บาดเจ็บ 150,000 300,000
30.ชิงทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ 200,000 400,000
31.ปล้นทรัพย์ 200,000 300,000
32.ปล้นทรัพย์มีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ 250,000 350,000
33.ปล้นทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์บาดเจ็บ 260,000 400,000
34.ปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ 300,000 500,000
35.ฉ้อโกง 30,000 70,000
36.ฉ้อโกงประชาชน 150,000 300,000
37.ฉ้อโกงประชาชน หลอกลวงลักษณะจัดหางาน 180,000 400,000
38.ฉ้อโกงมีพฤติการณ์เป็นแก๊งตกทอง แก๊งไพ่สามใบ 120,000 200,000
39.โกงเจ้าหนี้ 40,000 80,000
40.รีดเอาทรัพย์ 80,000 120,000
41.กรรโชกทรัพย์ 100,000 200,000
42.ยักยอกทรัพย์ 30,000 60,000
43.รับของโจร 50,000 100,000
44.รับของโจรมีพฤติการณ์เป็นคนร้ายลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 100,000 200,000
45.ทำให้เสียทรัพย์ 30,000 70,000
46.บุกรุก 30,000 70,000
47.บุกรุกเพื่อทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย 100,000 200,000
48.พยานขัดหมายศาล 50,000 100,000
49.พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

   พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

1.มีความครอบครองกัญชา กระท่อม ไม่เกิน 20 กรัม 10,000 30,000
2.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม ไม่เกิน 20 กรัม 30,000 100,000
3.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม 21 - 999 กรัม 100,000 150,000
4.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม ตั้งแต่ 1,000 กรัมขึ้นไป 150,000 250,000
5.มีครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ไม่เกิน 1 กรัม 40,000 150,000
6.มีครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น เกิน 1 กรัม ถึง 20 กรัม 80,000 200,000
7.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่เกิน 1 กรัม 80,000 200,000
8.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 1-5 กรัม 150,000 250,000
9.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 5-20 กรัม 400,000 800,000
10.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 20 กรัม 800,000 1,600,000
11.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1-20 เม็ด 40,000 80,000
12.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 21-100 เม็ด 100,000 200,000
13.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 101-499 เม็ด 150,000 250,000
14.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 500-999 เม็ด 200,000 400,000
15.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1,000-1,499 เม็ด 250,000 450,000
16.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1,500-1,999 เม็ด 300,000 600,000
17.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 2,000-2,500 เม็ด 350,000 1,000,000
18.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เกิน 2,500 เม็ด ไม่ควรให้ประกัน

     ** หมายเหตุ ถ้าจำหน่ายให้บวกอีก 100,000 บาท เช่น ถ้าจำหน่ายยาบ้า 20 เม็ด ตีราคาเงินสด  140,000 บาท  หลักทรัพย์ 180,000 บาท

 พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

1.ปืนไม่มีทะเบียน 40,000 80,000
2.ครอบครองปืนมีทะเบียน (ปืนผิดมือ ) 20,000 40,000
3.มีกระสุนปืน 50,000 100,000
4.อาวุธปืนนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ , ปืนสงคราม 150,000 250,000
5.พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 80,000 150,000
6.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 10,000 20,000
7.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของตัวเอง 5,000 10,000
8. พกพาอาวุธปืนไปในงานรื่นเริงฯ 50,000 100,000

หมายเหตุ ความผิดนอกเหนือจากนี้ให้เรียกหลักประกัน
(1).ที่ดินราคาประเมินเป็น 3/5 เท่าของค่าปรับสูงสุด ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ เงินสดเท่ากับอัตราค่าปรับสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ในความผิดนั้น บวกอีก 50% ของอัตราค่าปรับสูงสุดนั้น เช่น อัตราค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท การกำหนดเงินสดในสัญญาประกันเป็นเงิน 15,000 บาท                                                                               หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน                                                          

 

ประเภทคดี

 

ที่ดิน
เงินสด/เงินฝากฯ
บุคคล
  ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
100,000
80,000
150,000

  ขัดหมายศาล

8,000
5,000
20,000
  แจ้งความเท็จ
8,000
5,000
20,000
  ฟ้องเท็จ
80,000
60,000
100,000
  อั้งยี่,ซ่องโจร
60,000
40,000
80,000
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
200,000
150,000
250,000
  วางเพลิง(สอบโจทก์),ประมาททำให้เกิดเพลิงใหม้(สอบโจทก์)
90,000
150,000
120,000
  ทำลายเอกสาร
80,000
60,000
100,000
  ปลอมเอกสาร
80,000
60,000
100,000
  ปลอมเอกสารสิทธิ/เอกสารราชการ
80,000
60,000
100,000
  ปลอมเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ
100,000
80,000
120,000
  ข่มขืนกระทำชำเรา276วรรคแรก
120,000
100,000
150,000
  กระทำชำเราเด็ก277วรรคแรก
120,000
100,000
150,000
  กระทำชำเราเด็ก277วรรคสอง
150,000
120,000
180,000
  โทรมหญิง 276วรรคสอง
200,000
150,000
250,000
  โทรมเด็ก277วรรคสาม
200,000
150,000
250,000
  อนาจาร
80,000
60,000
100,000
  ธุระจัดหาหญิง
120,000
100,000
150,000
  ฆ่าผู้อื่น(ม.288)
250,000
200,000
300,000
  ฆ่าโดยไตร่ตรองฯ(ม.289)ผู้ใช้,จ้าง.วาน
300,000
250,000
350,000
  พยายามฆ่า
200,000
170,000
250,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์ส่วนบุคคล
80,000
60,000
100,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์รับจ้าง
100,000
80,000
120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก
100,000
80,000
120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถจักรยานยนต์
80,000
60,000
100,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
60,000
40,000
80,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีเหตุฉกรรจ์
80,000
60,000
100,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
80,000
80,000
120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
80,000
60,000
100,000
  ข่มขืนใจ/หน่วงเหนี่ยวกักขัง
80,000
60,000
100,000
  มีอาวุธ,2คนขึ้นไปฯ(309วรรคสอง)
100,000
80,000
120,000
  เรียกค่าไถ่
200,000
150,000
250,000
  พรากผู้เยาว์มาตรา 318,319
100,000
80,000
150,000
  หมิ่นประมาทมาตรา 326
40,000
20,000
60,000
  หมิ่นประมาทมาตรา 328
40,000
30,000
80,000
  ลักทรัพย์(345)
70,000
60,000
100,000
  ลักทรัพย์(335)/รับของโจร
70,000
70,000
120,000
  วิ่งราวทรัพย์,กรรโชก
70,000
70,000
120,000
  ชิงทรัพย์
200,000
120,000
200,000
  ปล้นทรัพย์
80,000
150,000
250,000
  ฉ้อโกง,โกงเจ้าหนี้,ยักยอก
150,000
60,000
100,000
  บุกรุก,ทำให้เสียทรัพย์ ม.362
60,000
40,000
80,000
  ลหุโทษ
8,000
4,000
12,000
  มีหรือเสพกัญชาจำนวนเล็กน้อย(ไม่เกิน 5 กรัม)
10,000
5,000
15,000
  มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 10 กรัม
20,000
10,000
30,000
  มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 20 กรัม
30,000
20,000
40,000
  มีหรือเสพกัญชาเกิน 20 กรัม
40,000
30,000
50,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเล็กน้อยไม่เกิน 5 กรัม
60,000
50,000
80,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 10 กรัม
120,000
100,000
150,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 20 กรัม
150,000
120,000
200,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 20 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กก.
200,000
150,000
250,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 1 กก.แต่ไม่เกิน 5 กก.
300,000
200,000
350,000
  มีมอร์ฟีนไม่เกิน 10 กรัม
150,000
100,000
200,000
  จำหน่ายมอร์ฟืน ไม่เกิน 5 กรัม
300,000
200,000
400,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 0.05 กรัม
100,000
60,000
120,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 1 กรัม
120,000
80,000
150,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
150,000
100,000
200,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม
300,000
200,000
400,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 0.05 กรัม
200,000
100,000
300,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 1 กรัม
300,000
200,000
400,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
400,000
300,000
500,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
500,000
400,000
600,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม
700,000
600,000
800,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ไม่เกิน 2 เม็ด
50,000
40,000
60,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 3-5 เม็ด
70,000
60,000
80,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 6-10 เม็ด
90,000
60,000
80,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 11-20 เม็ด
150,000
120,000
200,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 21-50 เม็ด
250,000
200,000
300,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 51 เม็ดขึ้นไป
400,000
300,000
500,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 1-10 เม็ด
400,000
300,000
500,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 11-50 เม็ด
500,000
400,000
600,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 51-100 เม็ด
900,000
800,000
1,000,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 101 เม็ดขึ้นไป
     (ปรึกษาอธิบดีผู้พิพากษาาค8)
  ขายจัดหาให้ซึ่งสารระเหย
20,000
10,000
30,000
  เสพสารระเหย
10,000
5,000
15,000
  มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง
120,000
80,000
150,000
  มีปืนมีทะเบียนของผู้อื่นฯ
60,000
50,000
70,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา  1-50 นัด
40,000
20,000
60,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา 51 นัดขึ้นไป
120,000
100,000
150,000
  มีอาวุธปืนสงครามฯลฯ(ม.55,78)
300,000
200,000
400,000
  มีวัตถุระเบิด
400,000
300,000
500,000
  พกพาปืนไม่มีทะเบียน
120,000
100,000
150,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของผู้อื่น
60,000
50,000
70,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของตนเอง
30,000
10,000
50,000
  พกพาปืนมีทะเบียนไปในงานรื่นเริง
180,000
150,000
200,000
  พ.ร.บ.การพนันบัญชี ก.ลูกค้า     5,000  บาท
  พ.ร.บ.การพนันบัญชี ข.ลูกค้า     4,000  บาท
  เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ก.ประมาณ 20,000  บาท
  เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ข.ประมาณ 10,000  บาท


           หมายเหตุ  ดูการกำหนดวงเงินประกัน การกำหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้บุคคลเป็นประกัน
          ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม                          

คลิกที่นี่