ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรควนขนุน

ลำดับ
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1
จ.ส.ต.มณี อินทร์ฤทธิ์
หัวหน้า
2478-2483
2
ร.ต.ท.ม.ร.ว.สอ้าน ลัดดาวัลย์
"
2483-2486
3
ร.ต.ท.ช้อน สาลีบุตร
"
2486-2489
4
ร.ต.ท.นพ พุทคณิต
"
2489-2490
5
ร.ต.ท.สิงห์ ศิริอนันต์
"
2490-2493
6
ร.ต.ต.ทัศน์ สัตยาวุธ
"
2493-2495
7
ร.ต.ท.สุทัศน์ สมสนิท
"
2495-2497
8
ร.ต.ท.พันธ์ ณนคร
"
2497-2498
9
ร.ต.อ.ไชยา สมสกุล
ผบ.กอง
2498-2500
10
พ.ต.ต.ชุบ สุขสมบูรณ์
"
2500-2505
11
พ.ต.ต.พยูร สุขอนันต์
"
2505-2507
12
ร.ต.อ.ดวง ศิริมานนท์
"
2507-2509
13
พ.ต.ต.ศักดิ์ดา ผดุงทรัพย์
"
2509-2512
14
พ.ต.ต.อารีย์ พิกรมสุข
"
2512-2514
15
พ.ต.ต.มานะ ณ ตะกั่วทุ่ง
"
2514-2517
16
พ.ต.ต.เทพประทืป ปานดิษฐ์
"
2517-2518
17
พ.ต.ต.ปรุง สุทธาเวช
"
2518-2520
18
พ.ต.ต.ทรง เรืองศรี
"
2520-2523
19
พ.ต.ต.วีระ ปานจันทร์
สว ญ.
2523-2524
20
พ.ต.ต.จำเริญ คงอินทร์
"
2524-2525
21
พ.ต.ท.เสนีย์ นิลหวัง
"
2525-2526
22
พ.ต.ท.หิรัญ สุขปุณพันธ์
"
2526-2527
23
พ.ต.ท.มนูญ ศรีทอง
"
2527-2528
24
พ.ต.ท.ชาตรี อัครกุล
"
2528-2529
25
พ.ต.ท.จรัญ บุญมา
"
2529-2531
26
พ.ต.ท.สุชาติ ศรีสมัย
"
2531-2532
27
พ.ต.ท.อนันต์ ศรีมณี
"
2532-2534
28
พ.ต.ท.ไพวรรณ ละอองพาณิช
"
2534-2536
29
พ.ต.ท.ชวลิต ปานทอง
รอง ผกก.
2536-2539
30
พ.ต.ท.อุทัย รอดประดิษฐ
"
2539-2543
31
พ.ต.ท.วีระ บุญเรืองขาว
"
2543-2544
32
พ.ต.ท.ชวลิต ปานทอง
"
2545-2545
33
พ.ต.อ.ชวลิต ปานทอง
ผกก.
2545-2548
34
พ.ต.อ.จรงค์ ภักดีวานิช
"
2548-2550
35
พ.ต.อ.เดโช จุลแก้ว
"
2550-2551
36
พ.ต.อ.ต่วนอิสมาแอ ดาโอ๊ะมารียอ
"
20 ธ.ค.2551 -30 ก.ย.2555
37
พ.ต.อ.พินิจ   อำนวยพร
"
6 ธ.ค.2555 -30 ก.ย.2556
38
พ.ต.อ.คณิต  รัตนมณี
"
        5 ก.พ.2557-