กล่องข้อความ: ถนน ควนขนุน-ไสยวนกล่องข้อความ: ถนน ควนขนุน-บ่อทรายกล่องข้อความ: ถนน แหลมโตนด-ขอนหาดกล่องข้อความ: ถนน รถไฟ
แผนที่แสดงจุดสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ควนขนุน 
กล่องข้อความ: ถนน ควนขนุน-ไสยวนกล่องข้อความ: ถนน ควนขนุน-บ่อทรายกล่องข้อความ: ถนน แหลมโตนด-ขอนหาดกล่องข้อความ: ถนน รถไฟ
แผนที่แสดงจุดรับซื้อน้ำยาง, ยางพาราแผ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ควนขนุน