คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ  การแจ้งความต่างๆ  การประกันตัวผู้ต้องหา  การขออนุญาตต่างๆ

 

 

 

 

คำแนะนำในการไปติดต่อสถานี
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจ
ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ
           1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
           2.บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
           3.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
           4.หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ
           5.สำเนาทะเบียนบ้าน
           6.ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำ หลักฐานต่างๆ  ดังนี้ติดตัวไปด้วย
      6.1 ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
      6.2 ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)
      6.3 ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่าน
             เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือสามีภรรยา(ซึ่งได้จดทะเบียนบ้าน, สูติบัตร,ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อ
             เจ้าหน้าที่ตำรวจ
      6.4 ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีและภรรยาแล้วแต่กรณีห้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์
      6.5 ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ
       (1) หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานทั้งติดอากรแสดมป์ 5 บาท
       (2) หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์
แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชนหาย

          กรุงเทพมหานคร    แจ้งที่สถานีตำรวจ
          ต่างจังหวัด            สามารถแจ้งความได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสถานีตำรวจก็ได้
          อายุของบัตร
         กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตร ต้องไป ติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90 นับแต่วันที่บัตร
                                      หมดอายุเว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่ ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์บัตรนั้นสามารถใช้ได้
                                      ต่อไปตลอดชีวิต

            ความผิด             - ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตร ขอตรวจมีโทษ ปรับไม่เกิน 100 บาท
                                     -ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
                                     - บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดหรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหมภายในกำหนดมีโทษปรับ
                                       ไม่เกิน 200 บาท 
                                     - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือ แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้า
                                       หน้าที่ว่า ตนเป็น ผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิ์ใช้้ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
                                       ห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย

                   เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์,จักรยานยนต์,โฉนดที่ดิน,ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวฯลฯ
                   มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
                     1.ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย ต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
                     2.เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่ แล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
                     3.เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

แจ้งความคนหาย

             หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
            1.บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
            2.ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
            3.ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
            4.ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน)

แจ้งความรถและเรือหาย
                                      หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
             1.ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือ พาหนะอื่นๆ ที่หาย
             2.ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
             3.ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้านบริษัทไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการ
                ของห้างร้านบริษัทนั้นๆไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
             4.หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
             5.หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถ ให้จำยี่ห้อ
                สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)
แจ้งความอาวุธปืนหาย

          หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                    1.ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
                    2.ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้ายขายปืนออกให้
แจ้งความทรัพย์สินหาย

                         หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
          1.ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
          2.รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
          3.ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
          4.เอกสารสำคัญต่างๆ เท่าที่มี
          5.ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุ
            ไว้อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง
แจ้งความพรากผู้เยาว์

            หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
            1.ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เยาว์
            2.รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
            3.ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
            4.ใบสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)
แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา

                   หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
        1.เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืนฯึ่งมีคราบอสุจิหรือรอยเปื้อนอย่างอื่นอันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของ
           ต่างๆของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
        2.ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เสียหาย
        3.รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่นๆ
 

แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย


                             ควรดำเนินการดังนี้
       1.ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ
          ในที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงาน ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหต 
       2.เมื่อพบ มีดไม้ ปืนของมีคมหรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ ในสถานที่เกิดเหตุตลอดจนพยานหลักฐาน
          ต่างๆ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหากปล่อยทิ้งไว้จะสูญหายหรือเสียหายให้นำมามอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
       3. รายละเอียดเท่าที่สามารถบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ
แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร

              หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
          1.ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค. 1 คือสัญญาใบเสร็จรับเงินเป็นต้น
          2.หนังสือที่ปลอมแปลง
          3.ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ
แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์

                     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                  1.หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง
                  2.หนังสือแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
                  3.หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์
แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์

                     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                1.หนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไป จัดการ
                   อย่างใดอย่างหนึ่ง
                2.ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
                3.สำเนาหรือคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการ
                  ทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรมแจ้งความยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับการเช่าซื้อหาย

            หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
           1.สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา
           2.ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืมหรือฝาก
           3.ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด
             น้ำหนักและเลขหมายประจำตัว
แจ้งความทำให้เสียทรัพย์

                             หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                 1.หลักฐานต่างๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
                 2.หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้
                 3.หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ให้เก็บ
                   รักษาไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมหรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
                   ในการดำเนินคดีต่อไปแจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน

         หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
                 1.เช็คที่ยึดไว้
                 2.หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฎิเสธการจ่ายเงิน
การประกันตัวผู้ต้องหา

                    ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆดังต่อไปนี้
                     ติดตัวไปด้วย คือ
                    1.บัตรประจำตัวประชาชน
                    2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
           2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
           2.2โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสอง
                     เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
           2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก ) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวน
                     เชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน
           2.4 พันธบัตรรัฐบาล
           2.5 สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
           2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
           2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
           2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
           2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
           2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
                     3.ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี
                        ไปด้วย

                     วิธีการปฏิบัติ
                    1.ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหาพบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดี
                       หรือไม่ก็ตาม
                    2.หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสีย
                       ค่าใช้จ่ายใดๆ
                    3.เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญา ประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
                    4.เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง
                    5.หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตร หรือสารวัตร หัวหน้างานคนใดคนหนึ่งทราบทันที
                    6.ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนัก งานตำรวจที่ จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้โดย
                        จะพิจารณาถึง
                     6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
                     6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
                     6.3 พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
                     6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
                     6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
                    7.หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำ สัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลงบันทึก
                       ประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
                    8.หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืน
                       หลักทรัพยไป

การใช้บุคคลเป็นประกัน

         คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536
    เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
    กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวก    ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ    หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
บุคคล
วงเงินประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3ถึง 5  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
  หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี  นาวาอากาศตรีหรือพันตำรวจตรี
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภาจังหวัด
- สมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- กรรมการสุขาภิบาล
- กำนัน
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท

บุคคล
วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
  หรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ
                    ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล
วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก
  นาวาอากาศเอกหรือ  พันตำรวจเอกที่ได้รับ  อัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ)
  นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก-  (พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสน

บุคคล
วงเงินประกัน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท  หรือพลตำรวจโท
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

     
        - ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน  ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุญาต
          โดยไม่ชักช้า
        - ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหร  ภาระผูกพัน อื่นใดอาจให้ผู้ยื่น
           ประกันแสดงหนังสือ รับรองจาก  ต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
           อนุญาตให้ประกัน
         - กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลักประกันยังไม่เป็นการเพียงพอให้ใช้
           บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้
การขอถอนหลักทรัพย์

  - นายประกันจะต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาประกันตัว ผู้ต้องหามาตรวจสอบผลคดีเสียก่อน
   ถ้าผลคดีเสร็จสิ้นก็มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชน  ของนายประกัน
             มาแสดงด้วย
  - กรณีนายประกันไม่สามารถมาขอถอนหรือรับหลักฐานด้วยตนเอง ได้ ก็ให้ทำใบมอบฉันทะแล้ว นำมาแสดงด้วย
             เพื่อเป็นหลักฐาน
             หมายเหตุ
   เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยราชการต่างๆท่าน ควรมีหลักฐานดังต่อไปนี้ ติดประจำตัวไว้เสมอ คือ
             (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
การขออนุญาตต่างๆ


                                เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตต่างๆ จึงได้ จัดทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้


            1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
             กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

             ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจ
             ท้องที่ทราบต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
             เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

             2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

              กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต

              ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณามีความเห็น
              ก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป             3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
              กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่อง ตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณา
              อนุญาต
              ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่


              4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
              กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่ พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดงแผนผังสถานที่
              และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่

              ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ พร้มบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดงแผนผังสถานที่และคำยินยอม
              ของเจ้าของสถานที่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  


             5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนกรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน กองทะเบียน กรมตำรวจ
                 ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่             6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว
                : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาต
                 หากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่น ผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรอง
                 ความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอก นั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน)             7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ใบมรณบัตรของผู้ตายหนังสือพินัยกรรม
                 ของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก


             8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ, ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน
                 กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่
                 ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน             9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
                 กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
                 ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล           10. การขออนุญาตตั้งสมาคม
                 กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการ                  ตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)

                  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่ง ต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรมแห่งชาติกระทรวง
                  ศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา            11 การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ( พาสปอร์ต )
            กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ และสาขาย่อยรังสิต โทร 531 - 8441
           ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวง การต่างประเทศพิจารณา            12.การขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
                 กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่

                 ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด            13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนต์
                  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต

                  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด